Humanističke znanostiPlan rada Stručnog vijeća humanističkih znanosti

Stručno vijeće čine predmetni nastavnici: Đurđa Magdić, Martina Regetaš, Zdravko Stipetić,  Vesna Žilić Vrbanić, Petar Ribić,  Gledić Zoran

    Mjesec Planirana aktivnost
Rujan 1. Izrada plana i programa rada stručnog vijeća, obveze u novoj šk.g.
2. Novi kurikulum – ŠKOLA za ŽIVOT, udžbenici i izrada izvedbenih programa po predmetima, kurikulum među predmetnih sadržaja
3. Pravilnik o ocjenjivanju, pedagoške mjere, kućni red, analiza seminara
4. Prigodno obilježavanje Dana Škole i Dana Grada
5. Pravo na zdravi život i zdravu prehranu , voće u školi – zdravlje kao među predmetna nastava
Listopad 1. Mjesec knjige – dostupnost udžbenika i potrebne literature
2. Kreativnost kao faktor uspjeha – kako učiti (međupredmetna nastava)
3. Prigodno obilježavanje Dana kruha i plodova zemlje – zdrava hrana
4. Autoritet roditelja i učitelja – utjecaj na razvoj ličnosti
5. Etička konfuzija – moralni izazovi danas, osobni i socijalni razvoj
Studeni 1. Građanski i zdravstveni odgoj kao među predmetna nastava
2. Organizacija prvenstva Škole u odbojci
3.  Ekologija i energetska učinkovitost – održivi razvoj
4. Prednosti i rizici interneta, korištenje u nastavi
Prosinac 1. Kurikulum – vannastavni sadržaji u pojedinim predmetima
2. Božić u školi – aktivnosti izrade rukotvorina za humanitarnu prodaju
  3. Prigodno obilježavanje Božića u školi i Gradu
  4. Sinteza I. polugodišta, problemi u odnosu nastavnik – učenik

 

Siječanj 1. Raščlamba uspjeha i rada u nastavi
2. Nenasilna komunikacija – preduvjet uspjeha u školi
3. Mjere za poboljšanje uspjeha učenika, što je dobra nastava
4. Obilježavanje Dana sjećanja na holokaust, izrada panoa
Veljača 1. Izvješća nastavnika sa stručnih seminara, pripreme natjecanja
2. Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta
3. Vrste ocjenjivanja i napredovanje u vrednovanju učenika
4. Moderni čovjek i utjecaj društvenih mreža

 

Ožujak 1. Civilno društvo i humanitarni rad – odgoj za demokraciju
2. Kako vidimo druge – stereotipi, stavovi i predrasude
3. Razredni ugođaj –  uređenje panoa u kabinetu
4. Moralnost kao dio identiteta nastavnika, mogućnosti zlouporabe autoriteta
5. Kvaliteta nastavnog procesa i nastavne pripreme – informatizacija
Travanj 1. Uskrs u obitelji i Gradu – uključenost u aktivnosti oko Uskrsa u gradu
2. Mentalno ropstvo, utjecaj društvenih mreža i komunk.tehnologija
3. Stručno usavršavanje nastavnika
4. Održiva proizvodnja i potrošnja (Dan planeta Zemlje)
Svibanj 1. Organizacija prvenstva Škole u nogometu
2. Izvješća nastavnika sa seminara
3. Europski tjedan – Dan EU, identitet RH u europskim integracijama
4. Samovrjednovanje škole – elementi uspjeha nastavnika i državne
    mature
Lipanj 1. Raščlamba uspjeha u nastavi i radu stručnog vijeća
2. Ocjena vlastitog rada u razredu – mini anketa
3. Pripreme za rad stručnog vijeća u novoj školskoj godini, izbor predsjednika

 

         Voditelj Stručnog vijeća: Đurđa Magdić, prof.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *