Natječaj za upražnjeno radno mjesto

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-isp., 90/11., 16/12., 94/13.,152/14. i 7/17. ) Obrtnička i tehnička škola Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. Nastavnik njemačkog jezika – 12 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti natjecatelji oba spola.
Rok prijave: 8 dana od dana objave na adresu Obrtnička i tehnička škola Ogulin,
Ogulin, J. J. Strossmayera 2.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pod istragom (ne stariji od 30 dana) i dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prema mjestu prebivališta, o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje) (u izvorniku).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom status.

Print Friendly, PDF & Email